KIM002夏美酱周闻宠物小精灵GO39P夏美酱周闻激萌文化

KIM002夏美酱周闻宠物小精灵GO39P夏美酱周闻激萌文化

此輩眾多,有前後會,當相得不中止。知而故為之,罪不除。

甲加其上,有木行,有春氣。 今下古守此霸道,亦皆死於野,此之謂也。

故得黃氣宮音之和,亦宮音之善者亦悉來也,惡者悉消去。慎之小差,可無相怨。

故天策書非云邪?太阳之上,寒气治之,中见少阴。

極陰之氣致返逆,慎之慎之。故自命簿不全耳,無可大怪也。

自責之人皆於自然,亦神所資善也。又溺水死者,女尸必仰,女人阴气重也。

Leave a Reply